วิธีการสร้างหมายลำดับอัตโนมัติจาก Google Form

เราสามารถใช้สูตร ArrayFormula เพื่อมาคำนวณเลขลำดับ หรือคำนวณอัตโนมัติ หลังจากได้ข้อมูลมาจาก Google Formตัวอย่างสูตรการสร้างหมายเลขลำดับ
={"Item No";arrayformula(if(len(B2:B),"No."&text(row(B2:B)-row(B2)+1,"000"),iferror(1/0)))}

ตัวอย่างสูตรการคำนวณ
={"Revenue";ArrayFormula(IF(B2:B="","",E2:E*35))}

How to automatically generating number in a Google Form

Comments

Popular posts from this blog

Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!