Google Forms สามารถใส่รูปภาพในคำถามและตัวเลือกได้แล้ว

Google Forms ช่วยให้เราสามารถแจกแบบสอบถามและการสำรวจเพื่อมาวิเคราะห์ได้ง่ายๆ  วันนี้เราสามารถตกแต่งรูปแบบฟอร์มโดยการเพิ่มรูปภาพในหัวข้อคำถามและตัวเลือกได้แล้ว อาทิ การให้เลือกสัญลักษณ์รูปภาพโลโก้ ในช่องตัวเลือกแบบหลายคำตอบเป็นต้นนับว่าเป็นส่ิงที่อยากได้กันมานาน สำหรับคุณครูสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการนำรูปภาพ มาแทรกในตัวเลือกได้ เพื่อเป็นคำถาม-ตอบได้เช่นกันComments

Popular posts from this blog

คู่มือเกี่ยวกับ Google Classroom

ไอคอนการตัดข้อความ Google Sheets รุ่นใหม่!